رئیس هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان البرز گفت: فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی بهترین گزینه برای تحت پوشش قرار دادن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) در ایران بود که خداراشاکریم این اتفاق بزرگ، رخ داد.