یوسف بهتری ریاست فدراسیون در بازدید از خانه رزمی استان آذربایجان غربی با عنوان اینکه هیئت رزمی استان بستر مناسبی را جهت رشد و کشف استعداد های ورزشکاران در نظر گرفته است.