خبر عضویت دائم فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در WMC و حضور نماینده سامبو ایران در رقابت های روسیه در خبر ورزشی سیما جمهوری اسلامی ایران بازتاب داشت.