مبارزه بوکس اندرسون سیلوا و تیتو اورتیز فقط یک راند طول کشید. اندرسون سیلوا فقط یک دقیقه و بیست و یک ثانیه در راند اول اورتیز را ناک اوت کرد و دومین برد پیاپی خود را به دست آورد.