به گزارش روابط عمومی فدراسبون انجمن های ورزش های رزمی، یوسف بهتری، رئیس فدراسیون، با اعطای حکمی حبیب الله محمدی را به عنوان رئیس گروه زوران منصوب شد.

ارتقا، هدایت و نظارت موثر بر فعالیت های گروه زوران، ایجاد زیرساخت های مناسب برای تعالی و تشویق خانواده ها به منظور توسعه  ورزش های رزمی در بخش همگانی، توسعه و تقویت فعالیت های گروه با رویکرد شکوفایی، هماهنگی کامل با فدراسیون و هیئت های استانی از جمله مهمترین فعالیت های محمدی هستند.

محمدی تا پایان سال ۱۴۰۰ این سمت را برعهده گرفت.