به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، با حکم یوسف بهتری رئیس فدراسیون، کمال علی خواه به عنوان رئیس گروه تای بو منصوب شد.

ارتقا، هدایت و نظارت موثر بر فعالیت های گروه تای بو، ایجاد زیرساخت های مناسب برای تعالی و تشویق خانواده ها به منظور توسعه  ورزش های رزمی در بخش همگانی، توسعه و تقویت فعالیت های گروه با رویکرد شکوفایی، هماهنگی کامل با فدراسیون و هیئت های استانی از جمله مهمترین فعالیت های علی خواه هستند.