به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، بنا به پیشنهاد رضا منوچهری ، رئیس کمیته داوران و با موافقت یوسف بهتری ، رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، بهرام جودری به عنوان رئیس کمیته داوران انجمن کیک بوکسینگ منصوب شد.