به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، با حکم یوسف بهتری رئیس فدراسیون، محمدرضا اوجی به عنوان رئیس جدید کمیته بازرسی منصوب شد.

ارتقا، هدایت و نظارت موثر بر فعالیت های کمیته مربوطه، ایجاد زیرساخت های مناسب برای تعالی و تشویق خانواده ها به منظور توسعه  ورزش های رزمی در بخش همگانی، توسعه و تقویت فعالیت های کمیته با رویکرد شکوفایی، هماهنگی کامل با فدراسیون و هیئت های استانی از جمله مهمترین مسئولیت های رئیس کمیته بازرسی فدراسیون هستند.

لازم به ذکر است، اوجی ریاست هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان فارس را نیز بر عهده دارد.