رحیم برگی رئیس هیئت استان خراسان رضوی، امروز ۱۳ مرداد ماه با حضور در دفتر فدراسیون بعد از دیدار و گفتگو با یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ، حکم ریاست چهارساله خود را از وی دریافت کرد.