رئیس جدید هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان زنجان، حکم ریاست چهار ساله خود در این هیئت استان را امروز از یوسف بهتری، رئیس فدراسیون دریافت کرد.