به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ وحید اسحاقی، امروز ۱۳ مرداد ماه با حضور در دفتر فدراسیون بعد از دیدار و گفتگو با یوسف بهتری رئیس فدراسیون  ، حکم ریاست چهارساله خود را در کمیته امور استانها از وی دریافت کرد.