اسلام ماخاچف که در بازیهای یکشنبه صبح به مصاف تیاگو مویسس خواهد رفت در مصاحبه‌ای با‌ ای اس پی‌ ان در مورد تونی فرگوسن گفت: 

من فقط میخوام تونی فرگوسن رو کمک کنم تا بازنشسته بشه. اون سه بازی آخرش رو باخته. اون میبایستی بازنشسته بشه چون اون سه نفر که در تاپ ۱۰ هستند بدجوری زدنش. فکر کنم دیگه پیر شده. باید بازنشسته بشه و من می‌تونم کمکش کنم.