آرکادیوژ ورشوزک (۵ – ۱۴) کیک بوکسر لهستانی دقایقی پیش بدر هاری (۱۶ – ۱۰۶) را در راند دوم ناک اوت کرد.